Du lịch Hải Phòng

Bản quyền

Quy Định về Các Quyền Sở hữu Trí tuệ

Sở Du lịch Hải Phòng, cơ quan quản lý website: Du Lịch Hải Phòng ("chúng tôi", “Du Lịch Hải Phòng” tùy theo ngữ cảnh) tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác, và chúng tôi đề nghị người sử dụng dịch vụ của chúng tôi cũng làm như vậy. Xin lưu ý rằng thông tin trên các trang web dành cho tất cả mọi người xem, chứ không nhất thiết là để truy cập, tải xuống, in ra, sao chụp và/hoặc sử dụng.

Quy định về Các Quyền Sở hữu Trí tuệ này (sau đây gọi là "Quy định") thiết lập các chính sách của chúng tôi về những vấn đề liên quan tới quyền sở hữu trí tuệ, ví dụ như việc cáo buộc rằng tài liệu vi phạm được đăng hoặc cung cấp trên các hệ thống thuộc sở hữu của chúng tôi, và các hành động đối phó những người vi phạm nhiều lần.

Xin lưu ý rằng chúng tôi không có quyền kiểm soát, thẩm quyền hoặc quyền hạn đối với bất kỳ người sử dụng nào không phải là người sử dụng http://www.dulichhaiphong.gov.vn hoặc bất kỳ người sử dụng http://www.dulichhaiphong.gov.vn nào đăng ký sử dụng các hệ thống của http://www.dulichhaiphong.gov.vn ở bên ngoài sự kiểm soát của chúng tôi,

Thông tin dành cho chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ

Chúng tôi tuân thủ tất cả các điều luật và quy chế hiện hành. Cụ thể, chúng tôi tuân thủ các quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và Các quy định về Bản quyền Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Nếu bạn cho rằng quyền sở hữu trí tuệ của bạn (ví dụ như bản quyền hoặc quyền cho phép sử dụng một chức năng) bị vi phạm, xin điền bản mẫu thông tin “liên hệ với chúng tôi” hoặc liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau đây:

Sở Du lịch Hải Phòng

Số 72 Trần Phú, Ngô Quyền, Hải Phòng

Tel : 0225.2299799

E-mail: sodulich@haiphong.gov.vn

Xin lưu ý rằng chúng tôi sẽ chỉ chấp nhận và giải quyết các thông báo theo quy định của pháp luật Việt Nam và theo Quy định này (trong trường hợp áp dụng). Những thông báo không phù hợp với pháp luật Việt Nam sẽ bị từ chối, và chúng tôi sẽ không thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến các thông báo bị từ chối đó.

Khi nhận được thông báo vi phạm đáp ứng được điều kiện trên, chúng tôi sẽ tiến hành các biện pháp được trình bày dưới đây, tùy thuộc vào trường hợp vi phạm bị cáo buộc như mô tả trong thông báo có phải là vi phạm bản quyền hay sử dụng trái phép một chức năng theo quy định của Luật Sở hữu Trí tuệ như được áp dụng đối với các nhà cung cấp dịch vụ mạng ("Vi Phạm Luật sở hữu trí tuệ).

Vi phạm Luật Sở hữu Trí tuệ

Đối với các trường hợp Vi phạm Luật Sở hữu Trí tuệ, khi nhận được thông báo vi phạm đáp ứng yêu cầu chúng tôi sẽ:

(a) nhanh chóng tiến hành các biện pháp hợp lý để loại bỏ hoặc làm cho việc truy cập bản điện tử bị cáo buộc vi phạm không thể thực hiện được; và

(b) sau khi loại bỏ hoặc làm cho bản điện tử bị cáo buộc vi phạm không truy cập được, chúng tôi sẽ nhanh chóng tiến hành các biện pháp hợp lý để thông báo cho người đã cung cấp bản điện tử đó ("Chủ Sở Hữu Nội Dung").

Nếu Chủ Sở Hữu Nội Dung cung cấp một bản thông báo phản bác, theo đúng các quy định liên quan của Luật Sở hữu Trí tuệ và các Quy định về Bản quyền, và bản thông báo phản bác này được cung cấp cho chúng tôi trong vòng 30 ngày kể từ ngày chúng tôi thông báo cho Chủ Sở Hữu Nội Dung về việc loại bỏ hoặc làm cho việc truy cập bản điện tử bị cáo buộc là vi phạm không thực hiện được ("Ngày Thông Báo"):

(a) chúng tôi sẽ nhanh chóng tiến hành các biện pháp hợp lý để phục hồi, hoặc khôi phục việc truy cập bản điện tử bị cáo buộc vi phạm, nếu thực tiễn và kỹ thuật cho phép làm điều đó; và

(b) nếu, trước khi chúng tôi tiến hành các biện pháp cần thiết để phục hồi, hoặc khôi phục việc truy cập bản điện tử bị cáo buộc vi phạm (nếu thực tiễn và kỹ thuật cho phép làm điều đó), chủ sở hữu bản quyền hoặc người thực hiện chức năng đang bị tranh chấp (tùy theo từng trường hợp) bắt đầu các thủ tục pháp lý để ngăn chặn việc phục hồi, hoặc ngăn chặn việc khôi phục truy cập bản điện tử bị cáo buộc vi phạm, và chúng tôi được thông báo về các thủ tục pháp lý đó, chúng tôi sẽ dừng thực hiện các biện pháp để phục hồi, khôi phục việc truy cập tới bản điện tử bị cáo buộc vi phạm.

Nếu Chủ Sở Hữu Nội Dung không gửi một bản thông báo không đồng thuận, theo đúng các quy định liên quan của Luật Sở hữu Trí tuệ và Các Quy định về Bản quyền trong vòng 30 ngày kể từ Ngày Thông Báo, chúng tôi sẽ không tiến hành thêm biện pháp nào và sẽ coi như trường hợp đó đã được giải quyết. Các hình thức vi phạm khác Đối với tất cả các hình thức vi phạm khác (có nghĩa là những trường hợp không phải là Vi phạm Luật Sở hữu Trí tuệ), Thông báo Vi phạm phải cam kết xác nhận rằng tất cả các vấn đề được trình bày trong thông báo vi phạm là đúng và chính xác và thông báo vi phạm được gửi cho chúng tôi nhằm mục đích thi hành quyền sở hữu trí tuệ đang bị vi phạm.

Khi nhận được thông báo vi phạm, chúng tôi sẽ tiến hành loại bỏ hoặc làm cho tài liệu bị cáo buộc là vi phạm không thể truy cập được. Nếu chúng tôi nhận được thông báo vi phạm nhưng thấy rằng (theo ý kiến của chúng tôi) thông báo vi phạm không tuân theo các yêu cầu của Quy định này, chúng tôi giữ quyền tiến hành bất kỳ hoặc không tiến hành bất kỳ hành động nào, mà chúng tôi cho là cần thiết theo quan điểm của chúng tôi. Nếu chúng tôi quyết định không tiến hành hành động nào, chúng tôi sẽ coi là trường hợp đó đã được giải quyết.

Thông tin dành cho người sử dụng

Người sử dụng đã đăng hoặc cung cấp bất kỳ Nội Dung nào (như được định nghĩa trong Điều khoản thỏa thuận sử dụng dịch vụ của chúng tôi) trên hoặc qua hệ thống hoặc dịch vụ của chúng tôi cần phải tìm hiểu kỹ những vấn đề nói trên trong phần có tiêu đề "Thông tin dành cho chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ".

Theo Điều khoản thỏa thuận sử dụng dịch vụ của chúng tôi (bao gồm cả Quy Định này), trong những trường hợp thích hợp và theo ý kiến của chúng tôi, chúng tôi cũng có thể cho ngừng sử dụng và/hoặc chấm dứt các tài khoản của người sử dụng có thể vi phạm quyền sở hữu trí tuệ (bao gồm nhưng không giới hạn bản quyền và nhãn hiệu hàng hoá) của những người khác, mà không cần thông báo.

Cụ thể, chúng tôi sẽ chấm dứt các tài khoản của người sử dụng vi phạm nhiều lần. Khi xác định một người sử dụng có vi phạm nhiều lần hay không, chúng tôi sẽ áp dụng thủ tục sau đây:

  • Nếu chúng tôi loại bỏ hoặc làm cho bất kỳ Nội dung nào được đăng hoặc cung cấp bởi người sử dụng không truy cập được, chúng tôi sẽ gửi thông báo cho người sử dụng bị cáo buộc vi phạm; Người sử dụng có 15 ngày (bắt đầu từ ngày ghi trong thông báo của chúng tôi) để tìm và loại bỏ tất cả các tài liệu và đường liên kết vi phạm mà người đó đã đăng hoặc cung cấp bằng cách sử dụng hoặc qua tài khoản của mình;
  • Nếu sau đó chúng tôi nhận được thông báo cáo buộc rằng người sử dụng đó vẫn còn vi phạm và khiến chúng tôi phải loại bỏ hoặc làm mất khả năng truy cập bất kỳ Nội dung nào khác mà người sử dụng đó đã đăng hoặc cung cấp, khi đó chúng tôi sẽ chấm dứt tài khoản của người sử dụng đó mà không cần thông báo thêm cho người đó biết.
Du lịch Hải Phòng Địa chỉ tại 18 đường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng, VN. Reviewed by hơn 15300 độc giả và khách du lịch. Rated: 9.5/ 10 (Excellent)